Tumač pojmova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
 
paleoendem - endemična svojta starog porijekla, često na području koje je ostatak nekada znatno većeg areala, dakle istovremeno može biti i relikt
palisadni parenhim - vidi asimilacijski parenhim
palistić - izrasline lisne baze ograničeni gotovo isključivo na dvosupnice, također stipula (mn. stipule) (lat. stupulae OP?)
palistić interpetiolarni - pojedinačni palistić koji se pojavljuje kod dekusiranog rasporeda listova između obaju listova pršljenova sa svake strane; smatra se produktom sraštavanja susjednih palistića dvaju listova (npr. Criciata laevipes) i često se jedva razlikuju od pravih listova; u mnogih broćika (Rubiaceae) umnožavanjem vršaka palistića pojavljuju se višečlani “prividni pršljenovi”
palistić lateralni - postrano inserarni parni palistići (izrasline lisne baze) u bifacijalnih listova
palistići medijalni - peteljkama srasli lateralni palistići na unifacijalnim listovima, nalikuju jezičastoj tvorevini, također aksilarni palistići; kao zaštita u nekih biljaka obavijaju vršni dio izdanka koji ih rastom probija (npr. rabarbara - Rheum rabarbare gdje se potom suši i ostaje na stabljici u obliku suhokožičastog ovoja - tzv. ohrea; također gumijevci - Ficus gdje se suši i opada
panikula - vidi metlica
panmiksija - isključivo spolni način razmnožavanja (potpuno odsustvo nespolnog) s potpunom i slučajnom stranooplodnjom biljaka unutar teoretski neograničeno velike populacije
panjevi izbojci - vidi panjevi izdanci
panjevi izdanci - adventivni izdanci koji se pojavljuju iz adventivnih pupova na panjevima posječenih stabala i grmova; također panjevi izbojci
papila - specijalizirana epidermalna stanica koju karkaterizira ispupčenje zvonasta oblika; npr. na njušci tučka
papus - dlačice na jednosjemenu plodu koje olakšavaju njegovu anemohoriju porijeklom od čaške, uobičajeno u glavočika
paracitne puči - (rubijaceje)
parastihe - kosi nizovi, često se odnosi na zamišljene linije kojima se može ocrtati prostorni raspored i odnosi nekih organa, npr. plodnih ljusaka u češeru, cvjetova u glavicama i sl.
paratrahealni kontaktni parenhim - vidi paratrahealni parenhim
paratrahealni parenhim - aksijalni drvni parenhim koji obavija traheje sekundarnog ksilema; ponekada i kao termin koji se odnosi na drvo, također paratrahealni kontaktni parenhim (podaci za porodice prema Metcalfe et Chalk 1950)
paratraheidalni kontaktni parenhim - vidi paratraheidalni parenhim
paratraheidalni parenhim - aksijalni drvni parenhim koji obavija traheide sekundarnog ksilema; ponekada i kao termin koji se odnosi na drvo, također paratraheidalni kontaktni parenhim (podaci za porodice prema Metcalfe et Chalk 1950)
parazit polu - OP.,također hemiparazit
parazit prostorni - slikoviti, neznanstveni izraz za epifite koji “parazitiraju na prostoru” tj. zauzimaju samo mjesto; također i kao posredni parazit koji zauzimajući znatan prostor može potisnuti podlogu iako na njoj ne parazitira u pravom smislu riječi, kompetetivan odnos
parenhim asimilacijski - vidi asimilacijski parenhim
parenhim palisadni - vidi asimilacijski parenhim
parenhim spužvasti - vidi spužvasti parenhim
parenhim sržnih trakova - parenhim koji kroz otvore lisnih snopića (lisni otvori) povezuje srčiku i koru
parenhimska ovojnica - ovoj prenhimskih stanica, jednoslojan ili dvoslojan, oko žila (npr. unutar listova)
partenogeneza - razvoj jajne stanice u embrio bez oplodnje
plazmodezmi - takne citoplazmatske niti koje kroz pore na staničnoj stjenci povezuju susjedne stanice
pazušni bulbil - tip bulbila u kojega najveću masu čini tkivo osi bulbila, a mladi listovi, te zametak stabljičnog korijena ostaju neko vrijeme maleni (Polygonum viviparum)
pazušni pup - vidi pup pazušni
pektin - složeni polisaharid koji gradi središnju lamelu stanične stjenke biljne stanice; također se javlja u obliku soli, pektinata
pektinaza - enzim koji razgrađuje pektin i njegove soli
pelikula - proteinski vanjski sloj kutikule epidermalnih stanica na njušci tučka (eng. pellicle)
pelud - vidi polen
PEN - od eng. “primary endosperm nucleus”, vidi središnje jezgre
pentalokularno - odnosi se na plodnicu koja ima pet komora, tj. lokula, prostorno odvojenih jedinica sa sjemenim zametkom (ili zametcima)
pentaploid - poliploid u kojega je osnovi set kromosoma umnožen pet puta, pentaploidija
pentarhna žila - vidi žila peterozrakasta
penjačica - biljka koja je zakorijenjena u tlu, ali se uspinje uz drugu biljku ili podlogu (substrat) koristeći se modificiranim dijelovima listova, stabljike, palistića i sl., često u obliku vitica; smjer omatanja oko substrata je u smjeru kazaljke na satu ili u suprotnom smjeru kazaljke na satu gledano u tlocrtu
perene - vidi trajnice
pereniranje - prezimaljavanje
pericikl - vidi perikambij
periderma - zajednički naziv za felogen, pluto i felodermu; nastankom periderme, ranije zelene biljke postaju smeđe ili sive; periderma se konačno razvija i kod onih biljka koje sekundarni rast u debljinu mogu godinama pratiti dilatacijom epiderme (npr. Acer, Ilex, Rosa); ne nastaje npr. u imele (Viscum)
perijant - vidi ocvjeće
perikambij - sloj tkiva smješten neposredno ispod endoderme korijena merstemskog karaktera, tj. vanjski stanični sloj trajnog meristema centralnog cilindra korijena, sastoji se od jednog ili više slojeva stanica značajnih osobito za razvitak postranog korijenja i sekundarnog kožnog tkiva priliko sekundarnog rasta u debljinu, također pericikal
periklino - orijentacija stanične stjenke ili ravnine diobe koja je usporedna s najbližom površinom, suprotno od antiklino
perizonij - pektinski ovoj oko zigote u algi kremenjašica
peteljkasti list - vidi filodij
pirenoid - proteinska struktura ili područje unutar plastida u mnogih algi koji sadrži enzime povezane sa sintezom, tj. polimerizacijom skladišnih ugljikohidrata
pistilodij - sterilni, rudimentarni ginecej, često u jednosplonim muškim cvjetovima
placenta - organ, dio plodnice putem kojega su sjemeni zametci povezani s plodnim listom
placentacija parijetalna - smještaj sjemenih zametaka na vanjskom dijelu (obodu) plodnice
planmejospora - iso što i zoomejospora
planomejospore - slobodno pokretne mejospore opskrbljene bičevima ili trepetljikama, također zoomejospore (npr. Oedogonium)
planozigota - zigota opremljena bičevima (npr. Ulotrix, Allomyces)
planspore - isto što i zoospora
planzigota - pokretna zigota, zigota koja je opskrbljena bičevima i može samostalno, kraće ili dulje vrijeme plivati (npr. Chlamidomonas, Ulotrix i dr.)
plastokron - vremensko razdoblje između zametanja dvaju listova koji slijede jedan za drugim prilikom kojega vegetacijski čunj mijenja oblik na karakterističan način
platikladiji - listovim slične stabljike, često su listovi djelomično ili potpuno reducirani, a stabljika se spljošti ili čak postane nalik listu (vidi filokladij), također pljosnati izdanci
plazmodij - gola masa plazme s mnogo jezgara pokretljiva strujanjem ili puzanjem (npr. kod miksomiceta ili gljiva sluznjača)
plazmogamija - stapanje plazme muške i ženske rasplodne stanice prilikom oplodnje
plektenhim - nepravo tkivo, tkivo poput pletiva, tkivu slična povezanost koja nastaje povezivanjem zapravo nitastih steljki galertom nastalom razbubrivanjem staničnih stjenki (neke gljive, npr. plodište vrganja, plektenhimske nitaste steljke crvenih algi Melobesia, Furcellaria)
pletiva - vidi plektenhim
plitkokorijenaši - naziv za biljke koje imaju korijenov sistem rasprostranjen većinom površinski
pločasti kolenhim - vidi kolenhim pločasti
pločice za učvršćenje - posebno prilagođeni vrhovi ogranaka vitica kojima se biljka može prihvaćati za plosnate i više ili manje glatke podloge (npr. Parthenocissus)
plodnica - dio gineceja unutar kojega su smješteni sjemeni zametci, ovarijum (lat. ovarium)
plosnati izdanci - vidi platikladij
plutna bradavica - vidi lenticela
plutni kambij - vidi felofen
pluto - sekundarno kožno tkivo koje nastaje djelovanjem sekundranog meristema, plutnog kambija ili felogena, između stanica u radijalnim nizovima nema intercelulara, a nastaju u odnosu na felogen prema van
PMC - kratica od eng. “pollen mother cell”, matična stanica mikrospore, tj. jednostaničnog polenovog zrna, stanica koja neposredno ulazi u redukcijsku diobu i proizvodi 4 haploidna produkta
podzemna stabljika - vidi izdanak podzemni
podzemni izdanak - vidi izdanak podzemni
pojas - naziv za bočne strane ljušture algi kremenjašica
pokrovni list - list u čijem se pazušku stvara cvjetni pup, a potom i cvijet (u floralnom području); također brakteja, pricvjetni list
polen - biljni organ koji sadrži jednu stanicu (tada je homologan mikrospori, tzv. jednostnični polen) ili više njih (tada je homologan muškom gametofitu, tzv. višestaničan polen); prenosi se na njušku tučka (ili direktno na sjemeni zametak u golosjemenjača) unutar istoga cvijeta, različitih cvjetova (iste biljke ili različitih biljaka) procesima oprašivanja, a u svrhu oplodnje; u konačnom razvojnom obliku sadrži muške gamete; muška disperzijska jedinica
polenkit - lipoproteinski omotač s vanjske strane polenskog zrna kojeg stvara tapetum, uključen u mehanizme prepoznavanja i pokretanju sporofitske inkopatibilnosti, često obojen narančasto ili žuto karotenima (eng. pollenkitt)
polenovnica - mikrosporangij, sastavni dio prašnice, mjesto odvijanja redukcijeske diobe i nastanka haploidnih mikrospora
polenska cijev - vidi polenska mješinica
poliarhna žila - vidi žila mnogozrakasta
policiliatna - ona koja ima mnogo bičeva
poliembrionija - nastanak više od jednog embrija u sjemenom zametku najčešće prisustvom apomiksije uz spolni proces embriogeneze
polifiletsko - odnosi se na porijeklo iz više različitih evolucijskih linija
polifilija - odnosi se na cvijet kojeg posjećuje veći broj različitih vrsta oprašivača (eng. polyphilic)
poligamne b. - poligamija, vidi raznodomnost
poligamno monecičnost - jednospolni muški i ženski cvjetovi skupa s dvospolnim cvjetovima na istoj biljci
polimejospore - nakupna od većeg broja spora (> 4), agregat mejospora
polimorfizam - pojavljivanje genetski kontroliranih viševrsnih oblika iste svojte, tip heteromorfizma
polinarij - organ koji se sastoji od polinija, drška i ljepljivog tjelešca (npr. Orchidaceae)
polinij - polenski agregat, nakupina sljepljenog polena cijelog lokula antere (npr. Orchidaceae); spajanjem dvaju lokula (jedne teke) nastaje veći agregat koji se također naziva polinijem
polinuklearnost - mnogojezgrenost, odnosi se na stanice koje imaju mnogo jezgara
polistela - stela koja se sastoji od pojedinih provodnih snopića raspodjeljenih preko čitave površine poprečnog presjeka
politropija - odnosi se na oprašivača koji oprašuje (posjećuje) cvjetove velikog broja vrsta (eng. polytropic)
polugrm - prijelazni oblik između trajnice i grmova; kod njih su donji djelovi izdanka odrvenjeli, a gornji su zeljasti (npr. Salvia, Lavandula, Paeonia, Ruta)
polu-kompatibilnost - pojava kada dva individuuma (geneta) imaju samo neke gametofitske S alelel identične, tako samo neka polenova zrna mogu dovsesti do uspješne oplodnje, a neka ne; semi-kompatibilnost
polunametnik - vidi hemiparazit
poluparazit - vidi hemiparazit
pora kore - vidi lenticela
poricidno - odnosi se na otvaranje porama, npr. antera (Ericaceae)
postgenitalno - naknadno, često se odnosi na sraštavanje ili usposavljanje veza
postrana žila - žila postrana
prakora - tkivo građeno od ± parenhimskih stanica, smješteno u determinacijskoj zoni i/ili neposredno ispod nje izvan meristemskog prstena
prasrčika - tkivo građeno od ± parenhimskih stanica, smješteno u determinacijskoj zoni i/ili neposredno ispod nje unutar meristemskog prstena
pravilo alternacije - položaj medijalnih listova svakog mlađeg pršljena većinom točno između listova prethodnog pršljena
pravilo ekvidistancije - jednakomjerni raspored listova oko izdanka
predlistić adosirani - predlistić kod jednosupnica koji je položen medijalno na stražnjoj strani ogranka okrenut k matičnoj osi; često ima dvije postrane žile dok mu središnja žila nedostaje; čini se da je filogenetski nastao sraštavanjem dvaju postranih predlistića
predlistići - prvi lisni organi koji se pojavljuju na bočnim ograncima (a i b ) nakon pokrovnog lista, često imaju karakter pridankovih listova; u dvosupnica se pojavljuju dva, a u jednosupnica jedan, nastao vjerojatno sraštavanjem od primarno dva
prekokna embrionija - nespolni način razvoja embrija do koje dolazi prije nego je cvijet uopće otvoren (eng. precocious embryony)
pricvjetni list - vidi pokrovni list
pridankovi listovi - prvi listovi koji se na izdanku pojavljuju nakon supki, mnogo su manje rasčlanjeni, a s pravim su listovima često povezani prijelaznim oblicima, često su bezbojne ili zelene ljuske; pojavljuju se u različitim oblicima i organima (na podzemnim izdancima, ljuske pupova)
primane - vidi prvenci
primane drvenastog dijela - vidi protoksilem
primane sitastog dijela - vidi protofloem
primarna jezgra endosperma - vidi središnje jezgre
primarne zrake srčike - uglavnom parenhimsko tkivo koje razdvaja provodne snopiće jedne od drugih i povezuje srčiku s primarnom korom
primarni endosperm - hranjivo tkivo (n) u sjemenkama golosjemenjača namjenjeno prehrani embrija i/ili klijanju izdanka; homologno je ženskom gametofitu
primarni list - prvi pravi list (listovi) mladog kormusa, razvijaju se nakon supaka, a često su drugačije oblikovani od sekundarnih listova (npr. manje rasčlanjeni, npr. Helleborus Vicia) iako nerijetko povezani prijelaznim oblicima, također mladenački list
primarni rast u debljinu dvosupnica - ne odvija se putem posebnog meristema, već se temelji na ravnomjernom umnožavanju stanica parenhima; razlikuje se medularni i kortikalni oblik.
primarni rast u debljinu jednosupica - temelji se na kružnom meristemskom plaštu, koji se opetovanim periklinim staničnim diobama proširuje poput ovratnika, te gradi široko tjemenište; osobito snažno djeluje u npr. palmi
primordij - zametak nekog organa, npr. lista
primordij lisni - zametak lista, meristemsko tkivo iz kojega će nastati list
prividna stabla - vidi lisna stabla
prividni pršljenovi - vidi palistići interpetiolarni
profilni položaj - odnosi se na položaj listova kojim se sprječava prekomerno zagrijavanje, npr. srpasti stariji listovi roda Eucalyptus vise s peteljkom okomito prema dolje čime smanjuju površinu izloženu suncu (šume bez sjene) ili domaća bodljikava salata (ili kompas biljka, Lactuca serriola) torzijom lisne baze raspoređuje listove u doba najačeg sunca u smjeru sjever-jug
prokambijski cilindar - tvorevina koja nastaje od prokambijskih nizova ili dezmogen kada su ovi priljubljeni jedan uz drugoga
prokambijski niz - vidi dezmogen
prokariot - Prokaryota
propagula - organ za disperziju biljke, sjemenka, bulbil i dr. (eng. propagule)
propusna pruga - dio sklerenhimske ovojnice žila koji se sastoji od manje zadebljalih parenhimskih stanica, a koji omogućuje izmjenu vode i hranjivih tvari između žile i okolnog tkiva
prostorni parazit - vidi parazit prostorni
protalij - gametofit papratanjača, ekvivalantan primarnom endospermu golosjemenjača i embrionskoj vreći kritosjemenjača
proterandrija - sazrijevanje funkcionalnog andreceja prije gineceja
proteroginija - sazrijevanje funkcionalnog gineceja prije andreceja
protofiti - skupina jednostaničnih biljkaka ili jednostavni staničnih sklopova u kojih još nije došlo do diferencijacije i podjele rada
protofloem - najstariji floemski dijelovi kolateralne žile, tj. oni od kojih počinje formiranje floema na njegovom vanjskom djelu, također prvenci ili primane sitastog dijela
protoksilem - najstariji ksilemski dijelovi kolateralne žile, tj. oni od kojih počinje formiranje ksilema na njegovom unutarnjem djelu, također prvenci ili primane drvenastog dijela
prstenaste stanice - OP., također zavojite cijevi
prstenasto-porozno drvo - vidi cikloporno drvo
prvenci - prve stanice ksilema tj. floema koje se pojavljuju prilikom formiranja kolateralne žile, te formiraju protofloem, odnosno protoksilem, također primane
prvenci drvenastog dijela - vidi protoksilem
prvenci drvenastog dijela - vidi protoksilem
prvenci sitastog dijela - vidi protofloem
prvenci sitastog dijela - vidi protofloem
pseudantij - cvat koji djeluje kao jedinstvena oprašivačka jedinica, nalikuje jednome cvijetu
pseudogamija - oblik agamospermije u kojem je nužno oprašivanje i oplodnja ali samo središnje jezgre kako bi se uspješno razvio embrio
pseudokompatibilnost - gubitak samo-inkopatibililnost zbog djelovanja nekih čimbenika okoliša, npr. topline, električnih stimulacija, fizičkog oštećenja njuške i dr.
pseudoplazmodij - plazmodij koji nastaje iz prethodno individualnih slobodnoživućih stanica koje se ameboidno kreću te u vrijeme dozrijevanja stapaju (npr. Acrasiales, Myxobacteriales)
pseudopodij - citoplazmatski izdanak u jednostaničara kojima se obavlja ameboidni oblik gibanja, također lažna nožica
pseudoviviparija - vegetativna proliferacija biljke (OP? plantlets) u području osi cvata uoobičajeno u trava
psihofilija - oprašivanje leptirima
psudoparenhim - lažni parenhim, tkivu slična povezanost koja nastaje povezivanjem zapravo nitastih steljki galertom nastalom razbubrivanjem staničnih stjenki, čak i mikroskopskim pregledom vrlo nalikuje na pravo tkivo nastalo iz jednog središta stvaranja (neke gljive, npr. sklerocij ražene gljivice)
pteridofitni tip škroba - CZAJA (1978)
P-tip I plastida - P-tip plastida s pojedinačnim kristaloidima raznolika oblika i veličine i/iili nepravilno uređenim filementima proteina
P-tip II plastida - P-tip plastida s mnogo klinastih kristaloida
P-tip III plastida - P-tip plastida s jednim prstenastim cnopom proteinskih filemenata
P-tip IV plastida - P-tip plastida s mnogo većinom poligonalnih kristaloida
P-tip plastida - plastidi s akumulacijama koje sadrže ili se sastoje od proteina
punilica - stanica drvnog parenhima koja često zatvara traheje nakon ozljeda povećanjem i mjehurastim oblikovanjem središnjih lamela jažica tako da dolazi do urastanja u susjedne traheje i više ili manje ispune njihov lumen; do preocesa ponajprije dolazi zbog jakog vakuoliziranja; također tile
pup - tjemenište izdanka obavijeno mladim listovima
pup adventivni - pupovi koji nastaju na neuobičajenim mjestima, često kao posljedica ozljede ili komadanja biljnog tkiva (vidi adventivni izdanci, panjevi izdanci, reznice)
pup kolateralni - sekundarni pupovi koji stoje jedan pored dugoga, okomito na medijan (npr. neke svojte roda Allium, Muscari, ruke banane Musa)
pup mirujući - pupovi koji su zametnuti ali se ne razvijaju odmah, te ostaju kraće ili dulje vrijeme sposobni za razvoj (npr. u rodova Fagus, Quercus i do 100 godina). U posebnim uvijetima mirujući pupovi mogu započeti s razvojem izbojka (ozljede, prestanak apikalne dominacije, tj. iz panjeva i dr.)
pup pazušni - pup iz kojega se razvija bočni ogranak, tj. pazušni ogranak
pup sekundarni - rjeđa pojava kada se u pazušku zalistka nakon prvog pazušnog pupa razvijaju dodatni pupovi (vidi pupovi serijalni i kolateralni)
pup serijalni - sekundarni pupovi koji stoje u smjeru medijane jedan iznad drugoga (npr. Lonicera, Robinia, Forsythia)
pup vršni - krajnji ili terminalni pup koji se nalazi na vrhu glavne osi
pupanje - OP.? ,također stanično pupanje
 
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line