Tumač pojmova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
 
barohorija - širenje dijaspora bez posebnih pomoćnih mehanizama, padanje na tlo usljed djelovanja gravitacije
Batezijeva mimikrija - vidi Müllerova mimikrija (eng. Batesian)
baziplastni rast - rast organa bazalnim meristemom, npr. listova, uobičajen, a dugotrajan u biljaka s uskim trakastim listovima (neke jednosupnice, Poaceae, Clivia, lisni par Welwitschia)
bazitonija - razvoj pupova koji se nalaze na donjim djelovima ogranaka prije svih ostalih (vidi akrotonija, mezotonija)
biciliantna - ona koja ima dva biča
bifacijalni list - list koji ima dvije strane, gornju i donju koje nastaju od odgovarajućih strana lisnog zametka
bijé ne - dvogodišnje biljke
bijelj - vidi bjelika
bikolateralna žila - vidi žila bikolateralna
bilateralna simetrija - vidi jednoravninska simetrija
bilokularno - odnosi se na plodnicu koja ima jednu komoru, tj. lokul, prostorno odvojenih jedinica sa sjemenim zametkom (ili zametcima)
biogena dekarbonizacija - proces kojim se pri preradi kalcijeva hidrogenkarbonata (Ca(HCO3)2) nakon oduzimanja ugljik-dioksida slobodni Ca(OH)2 izlučuje na gornjoj strani lista, te po primanju CO2 iz vode tamo ponovo pretvara u karbonat ili hidrogenkarbonata vidljiv kao prljavo smeđu prevlaku listova (npr. Potamogeton, Elodea)
bjelika - vanjski slojevi drveta koji se sastoje od mlađih godova, a koji još sadrži žive stanice; kod vrsta s bjelikom samo se u njoj gomilaju pričuvne tvari, a i na bjeliku je ograničen transport vode, često samo na jedan vanjski god (npr. u prstenasto-poroznog drva) jer su samo njegove traheje u neposrednoj vezi s listovima i mlađim postranim korijenjem; također bijelj (Acer pseudoplatanus, A. platanoides, Alnus, Populus, Betula, Carinus, Populus)
blefaroblast - bič u nekih biljaka koji je izgubio svoju primarnu ulogu (npr. u zoospori Vaucheria)
boleohorija - pasivna autohorija kod koje se aktivni mehanizam izbacivanja dijaspore pokreće vjetrom (Nepeta, Teucrium)
brahiblast - kratki ogranak na izdanku u biljaka u kojih se jasno mogu razlikovati dugi i kratki ogranci, npr. Ginkgo
brakteja - lat. bractaea, vidi pokrovni list
brakteozni cvatovi - cvatovi u kojh su brakteje bočnih osi koje nose cvjetove pojednostavljene u odnosu na osobine pravih listova
bridni kolenhim - vidi kolenhim uglovni
bulbil - dio nadzemnog izdanka, uobičajeno nastao od aksilarnog pupa u svrhu nespolnog razmnožavanja, često kao disperzijska jedinica u pazušku lista (Dentaria bulbifera, Lilium bulbiferum), unutar cvata (Allium), na lisnim rebrima (Asplenium bulbiferum) ili na rubovima listova (Ceratopteris thalistroides); glavnu masu bulbila mogu graditi mladi listovi (vidi rasplodna lukovica), os izdanka (vidi pazušni bulbil) ili zametak korijena (vidi korijenov bulbil), također rasplodni izdanak
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line