Tumač pojmova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
 
dekusirani raspored - odnosi se većinom na raspored listova na izdanku, po dva lista u svakom pršljenu, a u svakom idućem pršljenu listovi su zaokrenuti za 90° u odnosu na prethodni; listovi su u 4 okomita niza ili ortostihe; također unakrsno-nasuprotni raspored listova
dema - populacija individuuma koje se mogu potencijalno razmnožavati
descedenti - potomci u najširem smislu riječi
determinacijska zona - zona vegetacijskog čunja koja se neposredno nadovezuje na embrionalnu tvornu zonu, širine cca 0,02-0,08 mm u kojoj se determinira budući građevni plan izdanka, njegovo rasčlanjenje na listove i bočne ogranke, područje u kojem dolazi do prve histološke diferencijacija (tkiva kore, žila i srčike), također zona organogeneze
dezmogen - inicijale provodnih snopića, primarni stadij budućih provodnih snopića, također prokambijski niz
diacitne puči - (kariofilaceje)
dibionti - organizmi (svojte) u kojih su i haploidne i diploidne stanice (faze ili generacije) sposobne rasti, dijeliti se mitozom i spolno repoducirati mejozom (neke alge, svi embriofiti)
diecična b. - vidi dvodomnost
dihaploid - gametofit koji ima dvostruki (2n) broj kromosoma (nastao npr. partenogenezom)
dihogamija - vremensko odvajanje otvaranja antera (sazrijevanja prašnika) i sazrijevanja njuške tučka (gineceja) u svrhu sprječavanja samooprašivanja (vidi proterandrija, proteroginija)
dihopodij - viličasto tj. dihotomno razgranjen izdanak
dihotomija - vidi dihotomno grananje
dihotomno grananje - grananje u kojega se žila, izdanak ili talus grana uvijek u dva jednako značajna ogranka (osi kćeri); također viličasto grananje
dijarhna žila - vidi žila dvozrakasta
dikariofaza - period koji odvaja stapanje plazme (plazmogamija) od stapanja jezgara (kariogamija) prilikom oplodnje
dikarion - stanica koja ima dvije jezgre (eng. dikaryon)
diklinija - pojava kada svi pripadnici populacije (svojte) nisu pravilni dvospolci (hermafroditi) već se pojavljuju, muški, ženski i dvospolni predstavnici (eng. dicliny)
dikotiledona - vidi dvosupnica
dilatacija - povećavanje opsega kambijskog plašta rastenjem i umnožavanjem stanica u tangencijalnom smjeru (umetanje radijalnih uzdužnih stjenki); također etažni kambij (npr. u bagrema, Robinia pseudoacacia)
dilatacijski rast epiderme - rast kojim epiderma nastoji pratiti sekundarni rast u debljinu biljke (razne vrste rodova Acer, Citrus, Cornus, Ilex, Rosa, Viscum, također, Cactaceae)
dimer - protein (npr. enzim) koji ima dvije podjedinice
dimerni pršljen - pršljen s dva lista u kom slučaju je raspored listova unakrsno nasuprotan ili dekusiran
dimorfizam -pojavljivanje genetski kontroliranih dvovrsnih oblika iste svojte, npr. cvjetova (Primula), tip heteromorfizma
dinokarion - naziv za specifično građenu jezgru u skupini algi Dinophyta
diplofaza - dio životnog ciklusa biljaka u kojemu je individuum diploidan prema svojem kromosomskom sastavu
diploid - individuum, generacija, svojta i dr., s dva seta kromosoma (2n)
diplokaulična biljka - vidi dvoosna biljka
diplomitospore - mitospore nastale u diplofazi
diplont - naziv za biljku u dipoidnoj fazi izmjene generacija
diseminula - organ za disperziju biljke (eng. disseminula) (vidi propagula)
disperzija - rasprostranjivanje općenito, rasprostranjivanje plodova, sjemenki, polena ili dr., raspršenost; također vidi zavojiti raspored
distihni raspored - odnosi se većinom na raspored listova u kojega svaki pršljen sadrži samo jedan list zarotiran za 180° u odnosu na list prethodnog pršljena; listovi su smješteni u dva okomita niza ili orostihe; također dvoredni raspored, ortodistihija (npr. kod trava i mnogih jednosupnica, Ravenula, Iris, Gasteria ali i kod dvosupnica, npr. Aristolochia clematitis, Vicia faba, agus sylvatica)
divergencija - u morfološkom smislu način prikazivanja filotaksije razlomkom u kojega brojnik označuje broj zavoja oko stabla koji su potrebni da dođemo do idućeg lista iste ortostihe, a nazivnik pokazuje broj listova koji se pri tom susretnu; u evolucijskom smislu umnožavanje broja svojti iz osnovne razvojne evolucijsk linije koja vodi u povećavanje raznolikosti
dividuum - poseban naziv za biljke koje nakon fragmentacije mogu živjeti kao nezavisni entiteti (npr. cjepanje ili odumiranje djelova izdanaka u Convallaria, Anemone, Fragaria); termin uveden od strane Alexandera Brauna kako bi se naglasila razlika od individuuma koji po njemu nema ovakovu sposobnost
dnevni san - OP. (npr. kod vrsta roda Acacia)
donator - naziv za mušku gametu
druze - kristali kalcij oksalata
drvenasta repa - podzemni spremišni organ u kojega je glavna masa spremišnog tkiva porijeklom neodrvenjeli parenhim sekundarnog drveta (npr. rotkva Raphanus sativus var. niger)
duftmale - engleski termin, označava područje na latici koje ima ulogu sekrecije mirisa
dvodomnost - diecičnost, jednospolni cvjetovi na odvojenim biljkama, (npr. Laurus), jednospolne biljke
dvoosna biljka - biljka u kojoj osi drugoga reda, dakle bočni ogranci, mogu stvarati reproduktivne organe; također diplokaulična biljka
dvosupnica - pripadnik kritosjemenjača koju odlikuje postojanje dviju supki, ali i mnogih drugih karakterističnih osobina (provodni sustav, sekundarni rast u debljinu, tip nervature i dr.)
dvosupnica tip - ontogenija stijenke antere tijekom koje nastaju endotecij, 1 središnji sloj (od prvog sekundarnog parijetalnog sloja) i tapetum
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line