Tumač pojmova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
 
habitualna anizofilija - vidi anizofilija habitualna
habitualna heterofilija - vidi heterofilija habitualna
hadrocentrična žila - vidi žila hadrocentrična
halaza - dio sjemenog zametka suprotan od dijela s mikropilom
halofit - životni oblik, biljke slaništa, tj. staništa s izrazito visokom koncentracijom soli i drugih iona (morske obale, rubovi slanih bazena u područjima stepa i pustinja) s posebnim fiziološkim i drugim mehanizmima preživljavanja
hamefiti - životni oblik, biljke koje imaju pupove za obnavljanje smještene blizu zemlje, 10-50 cm iznad tla, polugrmovi i patuljasti grmovi, niske, polegle i puzajuće drvenaste biljke većinom sjevernih tundri i visokih planina
haplofaza - dio životnog ciklusa biljaka u kojemu je individuum haploidan prema svojem kromosomskom sastavu
haplokaulična biljka - vidi jednoosna biljka
haplomitospore - mitospore nastale u haplofazi
haplonema - nitasta steljka
haplont - naziv za biljku u haploidnoj fazi izmjene generacija, isto što i monobiont
haptonema - biču slična nit na mjestu izbijanja dvaju bičeva koja ne služi pokretanju kao bičevi, već prihvaćanju za podlogu; ona je u nekih oblika znatno duža od bičeva, a u nekih vrlo kratka, nalik batrljku (red Chrysomonadales)
haustorij - od lat. haustor - onaj koji pije
haustorij - organ koji, najčešće filementoznim strukturama, prodire u drugi organ radi preuzimanja gotovih prehrambenih produkata na istom ili drugom individuumu, iste ili druge svojte, iste ili druge generacije; također sisulja
helofit - ekološki tip, močvarna biljka, biljka kod koje je u vodi samo korijenje i najdonji djelovi izdanka
hemiepifit - epifit koji razvija u zraku slobodno viseće, isprava nerazgranjene zračne korijene koji, pošto dosegnu tlo mogu izrasti u sekundarno odebljalo potporno i hranidbeno korijenje (štakasto korijenje), te time zapravo i prestaje biti epifitom, također poluepifit, “gušioci drveća”
hemigamija - pojava kada dolazi do stapanja gameta u zigotu ali jezgre ostaju odvojene (dikarion), tj. ne dolazi do kariogamije, poluoplodnja
hemikriptofiti - životni oblik, biljke koje imaju pupove za obnavljanje smještene neposredno uz površinu tla, busenaste biljka (mnoge trave, Poaceae), dvogodišnje i trajne rozetaste biljke (npr. Plantago, Beta, Taraxacum), biljke s batvom koje prezimljuju bez rozete (npr. Artemisia, Urtica, Lysimachia vulgaris), zeljaste biljke s nadzemnim vriježama (Fragaria vesca, Potentilla reptans, Ranunculus reptans)
hemiparazit - biljka koja je djelomični parazit, tj. ona koja se koristi provodnim sustavom druge biljke, ali još uvijek i samostalno asimilira, te se ponekada samo malo razlikuje od svojih potpuno autotrofnih srodnika (npr. Viscum album, Thesium, Euphrasia, Rhinanthus, Pedicularis, Melampyrum); također polunametnik, poluparazit
herkogamija - prostorna odvojenost antera i njuški, na način koji spriječava samooprašivanje, tj. samooplodnju (autogamiju)
hermafrodit - dvospolac
heterocista - predodređeno mjesto, tj. granične stanice za raspadanje u odvedenijem obliku fragmentacije (Nostoc)
heterocontae - one koje nemaju jednako duge bičeve, stariji naziv za OP?
heterofilija - pojava listova različita oblika na istoj biljci (npr. Hedera helix, Ilex aquifolium - heterofilija vezana uz fertilne i sterilne djelove biljke)
heterofilija habitualna - heterofilija uzrokovana genetskim čimbenicima (npr. Salvinia, Hepatica nobilis)
heterofilija inducirana - heterofilija uzrokovana vremenskom promjenom vanjskih i unutrašnjih uvijeta u okviru slijeda listova, također modifikatorna heterofilija (npr. Ranunculus aquatilis)
heterogamija - isto što i anizogamija
heteromorfija - vidi heteromorfizam
heteromorfizam - pojavljivanje genetski kontroliranih viševrsnih morfoloških oblika iste svojte (npr. dimorfizam, trimorfizam, polimorfizam)
heterostilija - raznovratost, dimorfizam koji se odlikuje pojavom cvjetova s različito dugim vratovima tučaka (Primula vulgaris L.)
heterostilne b. - one biljke koje imaju dva morfološka oblika cvjetova (dimorfizam), s dugim i kratkim vratovima
hibernakuli - prezimljujući pupovi, pupovi za prezimljavanje raznih vodenih biljaka (Utricularia, Hydrocharis, Stratiotes)
hidatoda - organ za izlučivanje (ekskreciju) vode različitog položaja na biljci, na vrhu listova (Poaceae), zubićima lisnih rubova (Alchemilla, Fuchsia) ili pri kraju velikih žila (Trapeolum)
hidatoda epidermska - epidermsko tkivo namjenjeno izlučivanju vode skupinom posebno pretvorenih epidermskih stanica
hidatoda epitemska - epitem s pripadajućim pučima vodenicama
hidatoda trihomska - višestanične tvorevine dlaka nemjenjene izlučivanju vode
hidrofilija - oprašivanje posredstvom vode
hidrofit - ekološki tip, vodena biljka, biljka koja ima vegetativne dijelove ispod vode ili plutajuće, ili djelomično uronjene u vodu
hidrohorija - rasprostranjivanje plodova posredstvom vode
hidromorfija - odnosi se na osobitu građa biljnih organa (anatomsku, morfološku i dr.) koji se nalaze ispod vode ili su izrazito izloženi vodenom mediju (uključujući i vlagu)
hidropoti - žljezdasta diferencijacija epiderme namjenjena apsorpciji iona iz vode u hidrofita
higrofit - ekološki tip, biljke koje žive u vrlo vlažnoj atmosferi
hipnozigota - zigota koja služi rasprostranjivanju (npr. Chlamidomonas), također zigospora
hipogejsko klijanje - klijanje u kojega supke ostaju trajno obavijene sjemenom lupinom, te skrivene ispod zemlje služe kao sočna spremišta pričuvnih tvari, uglavnom građene od spremišnog parenhima (npr. Quercus, Aesculus, Pisum, Vicia faba, Phaseolus coccineus); kao termin se ponekada odnosi na supke - hipogejske supke
hipogini cvijet - cvijet u kojega je plodnica nadrasla, smještena iznad najčešće izbočena, cvjetišta (OP?)
hipogini disk - izbočenje unutar ocvjeća ili unutar andreceja (intrastaminalni, između prašnika), porijeklom vjerojatno od cvjetišta, ali i staminodalnog, s čestom sekrecijom nektara
hipokon - donja polovina pločastog oklopa stanica u Dinophyta
hipokotilni gomolj - tip izdankova gomolja spremišne uloge koji nastaje jakim primarnim ili sekundarnim odebljanjem hipokotila (npr. višegodišnja ciklama Cyclamen, dvogodišnja rotkvica Raphanus sativus var. sativus ili cikla Beta vulgaris var. conditiva)
hipostomatski list - list u kojega su sve puči smještene s donje strane (mnoge vrste listopadnog drveća)
hipoteka - donja, prehvaćena ljuštura u algi kremenjašica
hipotonija - jači razvoj donje strane općenito, tip monosimetrijske dorziventralne građe; jači razvoj ogranaka drugoga reda u donjem dijelu biljke (npr. kod mnogih stabala)
hiropterofilija - oprašivanje šišmišima
holoparazit - biljka koja je u cjelosti parazit, te je svim svojim vegetativnim funkcijama ovisna o svom domadaru, često se prepoznaje po potpunom gubitku klorofila, a često i u pogledu vegetativnih organa imaju više ili manje reduciranu građu (npr. Cuscuta europaea, Orobanche, Neottia, Corallorhiza, Epipogium, Monotropa, Rafflesia); također pravi parazit, pravi nametnik, obligatorni parazit tj. nametnik
homogamija - podudarnost u položaju antera i njuški tučka istoga cvijeta koja omogućuje samooprašivanje i samooplodnju (suprotno od herkogamija)
homomorfija - = homomorfizam
homomorfizam - pojava jednog morfološkog oblika unutar populacije (svojte), suprotno od heteromorfija
homorizni korijenov sistem - vidi korijen homorizan
homostilne b. - one koje imaju jednako duge vratove u svih cvjetova, nisu dimorfne, suprotno od heterostilije
horikarpija - vidi korikarpija
horologija - također. korologija (lat. _____?), dio biologije koja proučava geografsku distribuciju organizama
hrizolaminarin - skladišni ugljikohidrat u nekim skupinama algi (npr. Chrysophyceae)
 
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line