Tumač pojmova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
 
falenofilija - oprašivanje moljcima (eng. moths) (eng. phylaenophyly)
fanerofiti - životni oblik, biljke koje imaju pupove za obnavljanje smještene više od 50 cm iznad tla, sve drvenaste biljke, vazdazeleno i listopadno drveće i grmovi, većina penjačica, a u tropima mnoge velike, uspravne zeljaste biljke i epifiti
fekunditet - sposobnost za reprodukciju
feloderma - malobrojne stanice koje felogern stvara prema u nutra, a pretvaraju se u klorofilom bogate neoplutjele stanice kore
felogen - plutni kambij, posebni sekundarni meristem koji se stvara na periferiji organa koji rastu u debljinu, njegovim djelovanjem nastaje pluto, sekundarno kožno tkivo; po porijeklu može biti površinski, kada nastaje tangencijalnim diobama stanica epiderme ili subepidermalnih slojeva kore ili rjeđe duboki, kada nastaje iz dubljih djelova kore, a kod korijena većinom čak iz perikambija
feloid - tkivo nastalo od tankostjenih stanica pluta koje djeluju kao rastavni sloj za ljuštenje lile ili lupa, također feloidni sloj (npr. Platanus, Pinus)
fenotip - izvanja ekspresija genotipa, tj. rezultat interakcije genotipa i okoliša, izvanji pojavni oblik organizma
fenotipska modifikabilnost - vidi fenotipska plastičnost
fenotipska plastičnost - sposobnost jednog genotipa da pod utjecajme okoliša proizvede različite fenitipe, također fenotipska modifikabilnost
feoplast - kloroplast zlatno-smeđe boje u kojega je klorofil prekriven pigmentom fukoksantinom
feromon - hormon kojega kukci koriste za privlačenje partnera suprotnog spola u procesima razmnožavanja
fertilizacija - oplodnja
Fibonaccijev red - red koji se sastoji od niza brojeva, ali tako da je svaki jednak sumi dvaju prethodna, npr. 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, itd.
fiksacijski indeks - mjera genetskog učinka oplodnje, temelji se na odsupanju učestalosti heterozigota u odnosu na Hardy-Weinbergov zakon (Fo, indeks fiksacije, eng. fixation index)
filament - prašnička nit, u diferenciranih prašnika njihov donji dio koji na vrhu nosi prašnicu ili anteru
filiformni aparat - invaginacije staničnih membrana jedne ili obaju sinergida jajnog aparata; sudjeluju u usmjeravanju polenske mješinice prilikom postupaka oplodnje, te prvi dolazi u kontakt s polenskom mješinicom
filijalna generacija - prva generacija potomaka (F1) nastala od jednog roditeljskog para
filodij - lisna peteljka modificirana (najčešće spljoštena i povećana) u svrhu preuzimanja asimilacijske uloge; plojka je često reducirana ili modificirana, također peteljkasti listovi (npr. Accacia)
filoid - listu nalik struktura razvijena u steljnjača (npr. neke smeđe alge, mahovine) koja nije anatomski i histološki diferencirana kao i “pravi” listovi viših biljaka
filokladij - varijanta platikladija, dio izdanka ograničena rasta koji je dakle kratak ogranak, izrazito spljošten tako da vrlo nalikuje listu (npr. Ruscus)
filosporija - smještaj sjemena zametka na listu
filotaksija - znanost o rasporedu listova
filotaksija izmjenična - vidi zavojiti raspored
filotaksija nasuprotna - vidi nasuprotni raspored
filotaksija zavojita - vidi zavojiti raspored
fitosociologija - znanost o biljnim zajednicama (eng. phytosociology); također fitocenologija
floem - sitasti dio žile namijenjen provođenju asimilata, a građen od sitastih cijevi i drugih živih stanica, npr. stanica pratilica i/ili parenhima; kod papratnjača i golosjemenjača još nema sitastih cijevi, već postoje samo snopići sitastih stanica bez stanica pratilica
floralni nektarij - vidi nektarij floralni
fotoautotrofi - autotrofni organizmi koji potrebe za energijom zadovoljavaju energijom sunčeva zračenja
fragmentacija - razmnožavanje raspadanjem (npr. Spyrogira, Plectonema, Oscillatoria)
frondozni cvatovi - cvatovi u kojih su brakteje bočnih osi koje nose cvjetove zadržale normalne osobine pravih listova
 
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line