Tumač pojmova
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž
 
abaksijalno - strana nekog organa okrenuta od osnovne osi (suprotno od adaksijalno)
acentrična mitoza - mitoza kod koje nisu prisutni centromeri na krajevima diobenog vretena
adaksijalno - strana nekog organa okrenuta prema osnovnoj osi (suprotno od abaksijalno)
adnacija - sraštavanje dijelova cvijeta koji pripadaju različitim pršljenovima, npr. prašnika za vjenčić (npr. Boraginaceae), ili prašnika za tučak (npr. Orchidaceae)
adosirani predlistić - vidi predlistić adosirani
adventivna embrionija - oblik agamospermije u kojega se embrio pojavljuje kao pup direktno iz nucela bez formiranja embrionske vreće
adventivne tvorevine - vidi adventivni izdanci
adventivni izdanci - sekundarni izdanci koji nastaju na neuobičajenim mjestima, često kao posljedica ozljede ili komadanja biljnog tkiva; također adventivne tvorevine (vidi panjevi izdanci, reznice)
adventivni korijen - vidi korijen adventivni
adventivnost - odnosi se na strukture koje ne nastaju na svojim uobičajenim mjestima, npr. korijen koji se pojavljuje na stabljici ili listovima umjesto na drugom korijenu, pupovi koji se pojavljuju na listovima ili korijenju umjesto u pazušku lista i sl.
aerenhim - parenhimsko tkivo koje sadrži osobito velike intracelularne prostore shizogenog, lizigenog ili reksigenog porijekla, npr. uobičajeno u biljaka vodenih staništa
aerofit - onaj koji je sklon zraku, termin se primjenjuje ponekada za alge koje rastu na stijenju, listovima, i dr. iako često prekriveni slojem vode, također kada su alge u pitanju koristi se i termin subaeralni
agamija - nespolno razmnožavanje
agamospermija - formiranje sjemenke bez procesa oplodnje i drugih dijelova spolnog rasplodnog ciklusa
agamovrsta - pojam koji se ponekada koristi za opisivanje tzv. “mokrovrsta” (malenih vrsta), niskog taksonomskog ranga u agamnih, tj. nespolno nastalih kompleksa
agar - želatinozna frakcija stanične stjenke pojedinih crvenih algi koja se upotrebljava i u komercijalne svrhe (npr. medij za kultiviranje mikroorganizama)
akcesorni pigment - pomoćni pigment, onaj koji apsorbira svjetlost i prenosi ga klorofilu za potrebe fotosinteze
akineta - debelostjena mirujuća spora nastala diferencijacijom vegetativne stanice
akineta - debelostjena stanica namjenjena prezimljavanju u nekih algi nastala nespolnim putem (npr. Oedogonium)
akomulatorske biljke - biljke koje u svojem tkivu nagomilavaju određene elemente, npr. rod Orites nagomilava Al2O3, rod Astragalus selen i sl.
akontnost - bez bičeva (npr. Conjugatae, alge jarmašice ili Acontae)
akrokontnost - smještenost bičeva s prednje strane
akronema - fini, dlaci nalik nastavak na kraju biča koji je građen od središnjeg para mikrotubula
akroplastni rast - rast na vršnom djelu organa tzv. vršnim meristemom, npr. listova, uobičajeno je kratkoga vijeka izuzev u drvenih cikadeja i većine paprati gdje dominira i rijetkih dvosupnica (neke specijalizirane insektivorne biljke, Drosophyllum, Utricularia, Pinguicula)
akrotonija - razvoj pupova koji se nalaze na vršcima ogranaka prije svih ostalih (često u svezi s najboljim režimom svjetla) (vidi mezotonija, bazitonija)
aksijalni drvni parenhim - parenhim u drvu većine dvosupnica položen u uzdužnom smjeru, obavija traheje (paratrahealni kontaktni parenhim) ili traheide (paratraheidni kontaktni parenhim); služi, uz ostalo, uključivanju rezervnih šećera i iona u provodne puteve ili kao spremišno tkivo; mnogostruko je isprepleten s parenhimom zraka srčike
aksilarno - ono što je osno, centralno (lat _____ ?), npr. placentacija
aktinomofna s. - radijalna ili zrakasta simetrija, simetrija u kojoj su organi ili njihovi dijelovi razmješteni oko središnje osi u pravilnim i jednakim odsječcima zamišljene kružnice
aktinostela - stela koja na poprečnom presjeku ima zvjezdasti oblik (npr. Lycopodium)
albuminske sjemenke - one koje u zrelom obliku sadrže ± obilan endosperm
alel - jedan, dva ili više pojavna oblika istoga gena
alogamija - stranooplodnja, oplodnja jajne stanice jednog cvijeta muškom gametom podrijetlom iz drugoga cvijeta
alopoliploid -
alorizni korijenov sistem - vidi korijen alorizan
alozim - oblik enzima koji se ponaša kao drugi alel u odnosu na drugi alozim toga enzima
alternacija - vidi pravilo alternacije
amfistomatski list - list koji ima puči i s gornje i s donje strane
amfitonija - bilateralna simetrija
amfitonija - podjednak razvoj svih strana općenito, radijalna ili multilateralna
amiloplast - bezbojni plastid koji služi pohrani škroba, također leukoplast
andrecej - skup svih prašnika jednog cvijeta
andrecične b. - muške biljke, također cvjetovi
androdiecične b. - jednospolni muški i dvospolni cvjetovi na različitim individuumima
androgametocista - termin koji se ponekada rabi za anteridij
andromonecične b. - jednospolni muški i dvospolni cvjetovi na istoj biljci (npr. Veratrum album)
androspore - pokretne spore koje nastaju u nekim anteridijima ali nemogu obaviti oplodnju, već služe zapravo nespolnom obliku razmnožavanja (npr. Oedogonoium, nastanak tzv. patuljastih mužjaka)
anemofilija - oprašivanje vjetrom
anemohorija - rasprostranjivanje diaspora vjetrom
aneuploid - biljka koji ima povećan broj kromosoma, ali koji nije direktni umnožak osnovnog broja
angiosperme - kritosjemenjača, od lat. angiospermous (angio- __, spermous _____)
anisocitne puči - (kruciferne)
anizofilija - pojava listova različite veličine u neposrednoj blizini, čak i na istom nodiju (npr. Sellaginella), također nejednolikolisnost
anizofilija habitualna - anizofilija uzrokovana genetskim čimbenicima (npr. Selaginella)
anizofilija lateralna - anizofilija uzrokovana silom težom (npr. na postranim ograncima rodova Acer i Aesculus); također inducirana anizofilija
anizogamete - gamete koje se razlikuju u veličini
anizogamete - nejedanke gamete, oblikom ili veličinom
anizogamija - kopulacija (singamija) anizogameta, također heterogamija
anizogamija - oplodnja do koje dolazi stapanjem gameta nejednake veličine, veće i manje
anizogamija - stanje u kojemu su muške i ženske gamete morfološki nejednake, najčešće različite veličinom (makrogamete, mikrogamete)
anizopletija - odstupanje od očekivanog omjera genetski određenih morfoloških oblika (npr. u morfoloških oblika dimorfnih biljaka, ili spolova u jednospolnih i dvodomnih biljaka i dr.)
anizotomija - dihotomsko grananje u kojega jedna os kćer nadrašćuje drugu, tako da se stječe dojam monopodija (npr. Lycopodium cernuum)
anoksično - anoksija, bez kisika
anoksigeno - bez produkcije kisika (npr. fotosinteza u cijanobakterija)
anomocitne puči - (ranunkuloidne)
antera - dio prašnika koji sadrži polenovnice i polenska zrna
anteridij - muški gametangij
anterozoid - isto što i spermatozoid
anterozoid - naziv koji se rjeđe rabi za pokretnu mušku gamete, zapravo spermatozoid
anterozooid - termin koji se ponekada korsti za označavanje pokretnih muških gameta, kao u papratnjača i nekih golosjemenjača, zooid
anteza - cvatnja, otvaranje cvijeta
antiklinalno - okomito na površinu
antiklino - orjentacija stanične stjenke ili ravnine diobe koja je okomita na najbližu površinu, suprotno od periklino
antipoda - stanica koja se nalazi na halazalnom ili donjem dijelu zrele embrionske vreće kritosjemenjača
antitetska - suprotna, ona koja se razlikuje od druge, npr. generacija
antocijani - skupina čestih pigmenata, daju organu u kojem se pojavljuju rozu, ljubičastu ili plavkastu boju
anuale - jednogodišnje biljke
anulus - u direktnom prijevodu - prsten (od lat. anulus - ___), odnosi se na prsten tkiva u tobolca pravih mahovina čijim se rasluzivanjem odbacuje poklopac, također se koristi i za označavanje suženja cijevi u sinsepalnih ili sinpetalnih cvjetova, najčešće smješteni pri njihovu vrhu
apeks - vrh, npr. nekog organa
apertura - otvor, odnosi se na područja stjenke polenskog zrna drugačije građe od ostalog dijala namjenjenih klijanju polenske mješinice
apikalna stanica - vršna stanica
aplanospora - nepokretna spora, ona koja nije zoospora, nije opskrbljena bičevima ili trepetljikama
apogameta - stanica koja sudjeluje u procesu apogametije
apogametija - nezavisan razvoj jezgre (stanice, tzv. apogamete) u embrio, ali koja ne odgovara jajnoj stanici, tijekom agamospermije
apokarpija - vidi korikarpija
apomiksija - u najširem smislu riječi to je nespolni oblik razmnožavanja koji uključuje agamospermiju i sve oblike vegetativnog razmnožavanja
aposporija - razvoj embrionske vreće iz stanica koje ne odogovaraju matičnoj ili matičnim stanicama embrionske vreće, obično od pojedinih stanica nucela, oblik agamospermije
apotrahealni parenhim (drvo) - parenhim sekundarnog ksilema koji nije povezan sa trahejama (podaci za porodice prema Metcalfe et Chalk 1950)
apsorpcijske dlake - dlake štitasta oblika i posebne građe koje omogućuju primanje atmosferske vode s listova (Tillandsia) ili u mesoždernih biljaka služe upijanju razgrađenog tkiva
Arhaik - najstarija geološka era, prije 2500-4500 mil. g.
arhegonij - ženski spolni organ smješten na gametofitu u kojem nastaje jajna stanica; kao jasno prepoznatljiv organ ± bocasta oblika i ± većeg broja stanica prisutan je u mahovina, papratnjača i nekih golosjemenjača, a u ostalih viših biljaka u velikoj je mjeri reduciran, te se obično ne naziva arhegonijem; odvedenija varijanta oogonija obavijena posebnom sterilnom ovojnicom
arheopila - rupica za klijanje ciste u skupini algi Dinophyta
arhespor - matične stanice iz kojih redukcijskom diobom nastaju spore
Aristolochia tip - tip sekundarnog drva u kojega primarne zrake srčike ostaju u obliku širokih parenhimskih rastavnih slojeva između drveta koji sežu od čvora do čvora; zbog toga nastaje poput užeta fleksibilna struktura, tipična za neke lijane
aseksualno - nespolno
asimilacijski parenhim - parenhim smješten s gornje strane lista ispod epiderme u jednom ili više slojeva građen od valjkastih stanica bogatih kloroplastima, također palisadni parenhim (zbog oblika stanica)
asimilatori - dijelovi talusa nekih algi u kojima se odvija glavni dio asimilacije (npr. Caulerpa)
auksispora - isto što i auksizigota
auksizigota - zigota u algi kremenjašica višestruko uvećana u odnosu na zigotu nastalu neposredno oplodnjom s svrhom vraćanja primarne veličine stanica smanjenih uzastopnim nespolnim razmnožavnajem, u principu se u drugim osobinama ne razlikuje od uobičajene zigote, također auksispora
auksospora - vidi auksozigota
auksozigota - zigota opremljena rastezljivom staničnom stijenkom koja može povećati obujam višestruko veći od ishodišnog, npr. u algi kremenjašica čime se održava stalnost u veličini adultnih oblika, također auksospora
autogamija - samooplodnja, oplodnja jajne stanice gametom koja je podrijetlom iz istog cvijeta, tj. istog individuuma
autohorija - širenje dijaspora uz pomoć biljke same, aktivno (balistički mehanizmi) ili pasivno (posredovanjem vjetra, kiše ili sl.)
autokolonija - kolonija kćer (kćer cenobijum) nastala unutar stanice matične kolonije kojoj u potpunosti u minijaturi nalikuje
automiksija - stapanje jezgara unutar embrionske vreće, npr. središnjih jezgara
autosom - kromosom koji nije spolni kromosom
autotrofi - organizmi koji potrebe za energijom zadovoljavaju iz anorganskih izvora, sunševe radijacije ili anorganskih spojeva
A B C Č Ć D Đ E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S Š T U V Z Ž

 | home | novosti | praktikum | indeks svojti | tumač pojmova | realizacija | links |


©2000 Botanički Praktikum-On Line