Botanički zavod III

Radna grupa za algologiju i mikrobiologiju

Adresa: Rooseveltov trg 6, 10000 Zagreb, Hrvatska.
tel. (01) 4877 700, fax. (01) 4826 260Djelatnici:

1. Prof. dr. sc. Božidar Stilinović, redovni profesor (tel.: 48 777 45; e-mail: bstil@zg.biol.pmf.hr)
Mikrobiologija vode i zraka, pročišćavanje otpadnih voda u biljnim uređajima
2. Prof. dr. sc. Damir Viličić, redovni profesor (tel.: 48 777 45; e-mail: dvilicic@zg.biol.pmf.hr)
Fitoplankton mora, taksonomija i ekologija
3. Docent dr. sc. Anđelka Plenković-Moraj, docent (tel.: 48 777 15; e-mail: aplenk@zg.biol.pmf.hr)
Taksonomija i ekologija slatkovodnih algi (bentos i plankton), perifiton i njegova uloga u taloženju sedre
4. Mr. sc. Jasna Hrenović, asistent (tel.: 48 777 46; e-mail: jasna.hrenovc@usa.net)
Bakteriologija voda, pročišćavanje otpadnih voda u biljnim uređajima
5. Mr. sc. Katarina Caput, znastveni novak/asistent (tel.: 48 777 16; e-mail: kcaput@zg.biol.pmf.hr)
Dijatomeje u slatkim i boćatim vodama, taksonomija i ekologija
6. Dipl. inž. Zrinka Burić, znanstveni novak/mlađi asistent (tel.: 48 777 16; e-mail: zburic@zg.biol.pmf.hr)
Fitoplankton mora, taksonomija i ekologija

Nastava koja se održava u okviru radne grupe

Dodiplomski studij:

Poslije diplomski studij:

 

Znanstvena djelatnost radne grupe odvija se na podrucju ekologije alga, mikrobiologije vodenih ekosistema te molekularno-geneticka istrazivanja fiksatora dusika (rod Rhizobium).

ProjektiBotanički zavod