FAUNA NACIONALNOG PARKA "KRKA"

Fauna nacionalnog parka "Krka" samo je djelomicno istrazena. Neki faunisticki elementi posebno su bogati i zanimljivi: ihtiofauna (ribe), herpetofauna (vodozemci i gmazovi) i ornitofauna (ptice).

U slatkovodnom dijelu Krke utvrdeno je sedamnaest vrsta riba iz sest porodica. Od toga su sedam endemi jadranskog podrucja, a jedna od cetiriju vrsta iz porodice pastrva (Salmonida) - Salmothymus obtusirostris krkensis Kar. 1926, obitava samo u Krki. Utvrdeni endemi jos su: glavatica (Salmo marmoratus), sval ili strugac (Leuciscus svallize), drlja (Scardinius erythrophthalmus hesperidicus), ostrulj (Aulopyge hugeli), mren (Barbus plebesus) i ilirski klen (Leuciscus illyricus).

Medu vodozemcima cesti su obicni vodenjak (Triturus vulgaris), siva gubavica (Buffo buffo). zelena zaba (Rana esculenta) i dr, a medu gmazovima veliki zelembac (Lacerta trilineata), blavor (Ophisaurus apodus), kucni macaklin (Hemidactylus turcicus) , cancara (Testudo hermanni), evropska kornjaca (Emys orbicularis) te zmije cetveroprugi kravosas (Elaphe quatuorlineata), crvenkrpica (Elaphe situla leopardina), modras (Malpolon monspessulanus) i obicni poskok (Vipera ammodytes). Po bogatstvu (221 vrsta) i faunistickoj strukturi Krka je jedan od najznacajnijih ornitoloskih rezervata u Hrvatskoj, a uvrstena je i medu ornitoloski najvrednija podrucja Europe. Posebno je znacajna kanjonska ornitofauna, koja sadrzi brojne rijetke i ugrozene vrste: suri orao (Aquila chrysaetos), orao zmijar (Cyrcaetus gallicus), sokolovi (Falconidae), sove (Strigidae), ciope (Apodidae), lastavice (Hirundinidae) i dr. Podrucje parka zanimljivo je i za seobu i zimovanje mocvarnih ptica kao sto su razne vrste caplji (Ardeidae), divlje patke i guske (Anatidae), zdralovi (Gruidae), prutke (Tringa sp.), sljuke (Scolopacidae). U fauni sisavaca pronalazimo caglja (Canis aureus), tvora (Mustela putorius), kunu bjelicu (Martes foina), jazavca (Meles meles) te vrlo prorijedenu i ugrozenu vidru (Lutra lutra).

Nacionalni park "Krka"