DNEVNI LEPTIRI GORSKOG KOTARA

O GORSKOM KOTARU I ISTRAZIVANJIMA LEPTIRA

MATERIJALI I METODE

FAUNISTICKE OSOBITOSTI

SISTEMATSKI PREGLED UTVRDENIH VRSTA LEPTIRA GORSKOG KOTARA (CHECK LISTA)

PORODICE I BROJ UTVRDENIH VRSTAI

ZOOGEOGRAFSKE OSOBITOSTI

ZAKLJUCCI

LITERATURA O LEPTIRIMA VELEBITA

SUMMARY

___AUTOR


POVRATAK NA FAUNU HRVATSKE